Notice of Non-Discrimination

DISCRIMINATION IS AGAINST THE LAW

Mission Health respects the dignity and pride of each individual we serve. We comply with applicable Federal civil rights laws and do not discriminate on the basis of  age, gender, disability, race, color, ancestry, citizenship, religion, pregnancy, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, medical condition, marital status, veteran status, payment source or ability, or any other basis prohibited by federal, state, or local law. Each individual shall be informed of the patient’s rights and responsibilities in advance of administering or discontinuing patient care.

Mission Health:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages
   If you need these services, contact 828-213-1111

If you need access to services or to report a concern regarding discrimination in access to services, please contact the facility’s Equity Compliance Coordinator.

 • Angel Medical Center: Lisa Blankenship, 828-349-6647
 • Asheville Specialty Hospital: Megan Serzan, 828-778-3680
 • Blue Ridge Regional Hospital: Molly Quarles Bailey, 828-766-1873
 • CarePartners: Caitlin Stills, 828-277-4800, ext. 1021540202
 • Eckerd Living Center: Callie Beckman, 828-526-1234
 • Highlands-Cashier Hospital: Callie Beckman, 828-526-1234
 • Mission Hospital: Pamela Pettus, 828-213-4713
 • Mission Hospital McDowell: Molly Quarles Bailey, 828-659-5260
 • Transylvania Regional Hospital: Deborah O’Donnell, 828-862-6383

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, the ECC is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through their Office for Civil Rights Complaint Portal, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201

 1-800-368-1019
1-800-537-7697 (TDD)

Office for Civil Rights complaint forms.

*Mission Health includes Angel Medical Center, Inc., Blue Ridge Regional Hospital, Inc., Community CarePartners, Inc. and its Program of All- inclusive Care for the Elderly (PACE), Eckerd Living Center, LLC, Highlands-Cashiers Hospital, Inc., Highlands-Cashiers Physician Services, Inc., Mission Health Partners, Inc., Mission Health System Foundation, Inc., Mission Hospital, Inc., Mission Imaging Services, LLC., Mission Medical Associates, Inc., The McDowell Hospital, Inc., Transylvania Community Hospital, Inc., and Transylvania Physician Services, Inc. (collectively “Mission Health”).

ATTENTION: Language assistance services are available to you at no charge. Call (828) 213-1111.

AMHARIC

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ
(828) 213-1111

ARABIC

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم
(828) 213-1111

ARMENIAN

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք
(828) 213-1111

BANTU-KIRUNDI

ICITONDERWA: Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu.
(828) 213-1111

BASSA

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa.
(828) 213-1111

BENGALI

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন
(828) 213-1111

BURMESE

သတိျပဳရန္ - အကယ္၍ သင္သည္ ျမန္မာစကား ကို ေျပာပါက၊ ဘာသာစကား အကူအညီ၊ အခမဲ့၊ သင့္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဖုန္းနံပါတ္
(828) 213-1111

CAMBODIAN

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ
(828) 213-1111

CHEROKEE

Hagsesda: iyuhno hyiwoniha tsalagi gawonihisdi.
(828) 213-1111

CHINESE

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。
(828) 213-1111

DUTCH

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch.
(828) 213-1111

CHOCTAW

ANOMPA PA PISAH: [Chahta] makilla ish anompoli hokma, kvna hosh Nahollo Anompa ya pipilla hosh chi tosholahinla. Atoko, hattak yvmma im anompoli chi bvnnakmvt, holhtina pa payah
(828) 213-1111

FARSI

تروصب ینابز تالیھست ،دینک یم وگتفگ یسراف نابز ھب رگا :ھجوت سامت دیریگب. امش یارب ناگیار
(828) 213-1111

FRENCH

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
(828) 213-1111

FRENCH-CREOLE

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.
(828) 213-1111

GERMAN

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.
(828) 213-1111

GREEK

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν.
(828) 213-1111

GUJARATI

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો
(828) 213-1111

HEBREW

בל תמושתל :תולע אלל ךרובע םינימז ,הפש לש עויס יתוריש םנשי ,תירבעב רבדמ ךנה םא
(828) 213-1111

HINDI

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।
(828) 213-1111

HMONG

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.
(828) 213-1111

ILOCANO

PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam.
(828) 213-1111

IGBO

Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka.
(828) 213-1111

INDONESIAN

PERHATIAN: Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis.(828) 213-1111

ITALIAN

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguisticagratuiti.
(828) 213-1111

KURDISH

ئاگاداری: ئەگەر بە زمانی کوردی قەسە دەکەیت، خزمەتگوزاریەکانی یارمەتی زمان، بەخۆڕایی، بۆ تۆ بەردەستە. پەیوەندی بە
(828) 213-1111

JAPANESE

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。
(828) 213-1111

KOREAN

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용 하실 수 있습니다.
(828) 213-1111

LAO

ໂປດ​ຊາບ: ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ ລາວ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ພາ​ສາ, ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ, ແມ່ນມີ​ພ້ອມໃຫ້​ທ່ານ.
(828) 213-1111

NAVAJO

Díí baa akó nínízin: Díí saaad bee yáníłti’go Diné Bizaard, saad bee áká’ánída’áwo’dę́ę́’, t’áá jiik’eh, éí ná hólǫ́, kojį’ hódíílnih
(828) 213-1111

NEPALI

ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस्
(828) 213-1111

PENNSYLVANIA DUTCH

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff:
(828) 213-1111

PUNJABI

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
(828) 213-1111

POLISH

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.
(828) 213-1111

PORTUGUESE

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.
(828) 213-1111

ROMANIAN

ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit.
(828) 213-1111

RUSSIAN

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
(828) 213-1111

SAMOAN

MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala Gagana fa'a Sāmoa, o loo iai auaunaga fesoasoan, e fai fua e leai se totogi, mo oe
(828) 213-1111

SERBO-CROATIAN

OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno.
(828) 213-1111

SPANISH

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
(828) 213-1111

SOMALI

Haddii aad ku hadasho Somaliga, adeegyadda luqad kaalmo, waa lacag la‘aan, ayaad heli kartaa.
(828) 213-1111

SWAHILI

DİKKAT: Eğer Türkçe konuşuyor iseniz, dil yardımı hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.
(828) 213-1111

TAGALOG - FILIPINO

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.
(828) 213-1111

TELUGA

శ్రద్ధ పెట్టండి: ఒకవేళ మీరు తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నట్లయితే, మీ కొరకు తెలుగు భాషా సహాయక సేవలు ఉచితంగా లభిస్తాయి.
(828) 213-1111

THAI

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร
(828) 213-1111

TONGAN

FAKATOKANGA’I: Kapau ‘oku ke Lea-Fakatonga, ko e kau tokoni fakatonu lea ‘oku nau fai atu ha tokoni ta’etotongi, pea teke lava ‘o ma’u ia.
(828) 213-1111

UKRANIAN

УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки.
(828) 213-1111

URDU

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال
(828) 213-1111

VIETNAMESE

CHÚ Ý: NẾU BẠN NÓI TIẾNG VIỆT, CÓ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGÔN NGỮ MIỄN PHÍ DÀNH CHO BẠN.
(828) 213-1111

YORUBA

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o.
(828) 213-1111